Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Liela atstarpe starp kr?t?m!

Sveiki!
Esmu jauna 22 gad?ga sieviete, man kr?tis nav nosl?d?ju?as. Man ir B izm?rs, bet vien?gi, kas man neapmierina ir liel? atstarpe starp kr?t?m. Man tas tie??m trauc?, liekas ka kr?tis ir padus?s un apgu?oties visp?r t?s aizsl?d uz padus?m un priek?? esmu d?lis. Dzird?ju, ka ar kr??u palielin??anu to var izman?t - v?l?tos k?du piln?gu C izm?ru. Bet k? ?sti ir ar to atstarpes samazin??anu? Varb?t ar? ir k?das bildes pirms un p?c oper?cijas?
Paldies jau iepriek? par atbildi!

Bookmark and Share