Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Swe  |  
Forum Topics Posts Last post
Degunu var oper?t gan est?tisku, gan ar? funkcion?lu iemeslu d??.
0 0 n/a
Papla?in?tas v?nas ir probl?ma, ar kuru var saskarties gan sievietes, gan ar? v?rie?i neatkar?gi no vecuma.
0 0 n/a
Saules starojums un stress ir tikai da?i faktori, kas veicina sejas ?das izmai?as un grumbu ra?anos.
0 0 n/a
Tauku ats?k?ana jeb liposakcija ir viena no popul?r?kaj?m est?tisk?s ?irur?ijas proced?r?m, kura tiek veikt da??da vecuma sieviet?m un ar? v?rie?iem.
0 0 n/a
Da?as sievietes v?las lielas kr?tis, lai justos k? pilnv?rt?gas sievietes, ta?u ir ar? lielu kr??u ?pa?nieces, kuras v?las daudz maz?kas kr?tis...
0 0 n/a
Parasti, ja sievietei tiek vaic?ts, kas vi?ai sev? nepat?k vai ko vi?a v?l?tos main?t, ja tas b?tu iesp?jams, vi?a atbild, ka kr?tis.
1 1 12 years 22 weeks ago
by Anonymous
0 0 n/a
Skaistuma injekcijas ir ?tra un efekt?va proced?ra, kura nodro?ina ?slaic?gu grumbu izl?dzin??anos.
0 0 n/a
Parasti apgraiz??ana var b?t nepiecie?ama fimozes jeb sa?aurin?tas priek??di?as gad?jum?, kas trauc? dzimumlocek?a galvi?as atseg?anos.
0 0 n/a
Par v?rie?u kr??u palielin??anos ir run?ts visai maz, lai ar? t? ir visai parasta v?rie?u slim?ba, kuru sauc par ginekomastiju.
0 0 n/a