Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Botox un Restylane

Kas ir skaistuma injekcijas?

Skaistuma injekcijas ir ?tra un efekt?va proced?ra, kura nodro?ina ?slaic?gu grumbu izl?dzin??anos. Tas ir l?dzeklis c??? pret grumb?m. Izmantojot nelielas dozas, ar „Botox” pal?dz?bu tiek ?rst?tas da??das vesel?bas probl?mas. Piem?ram, ?is medikaments pal?dz kakla musku?u distonijas (kakla un/vai plecu musku?u sarau?an?s), blefarospazmas jeb plaksti?u krampju, strabisma jeb ??iel??anas gad?jum?, t?pat „Botox” injekcijas pal?dz pret nopietnu sv??anas probl?mu un cit?m vesel?bas probl?m?m. P?d?jos gados „Botox” ir k?uvis par plastisk?s ?irur?ijas alternat?vu – tas tiek izmantots grumbu izl?dzin??anai vai pat nov?r?anai. „Restylane” ir caursp?d?ga, sterila ?eleja, kura sast?v no stabiliz?tas hialurona sk?bes. ?? sk?be atg?dina dabisko cilv?ka organism? eso?o nestabiliz?to hialurona sk?bi, kura pal?dz notur?t optim?lo ?das ??nu un starp??nu saistvielas ?dens saturu, t?d?j?di nodro?inot norm?lu ?das mitrumu un elast?bu. „Restylane” tiek izmantots grumbu izl?dzin??anai un da??du sejas da?u aizpild??anai.

Ko dara skaistuma injekcijas?

„Botox”, pirmk?rt, ir paredz?ts t? saukt?s dusmu grumbas izl?dzin??anai, kura atrodas starp uzac?m, ta?u tas lieliski pal?dz ar? pret horizont?laj?m pieres grumb?m un t? sauktaj?m v?rnu k?ji??m, kuras sastopamas acu ?r?jos kakti?os. Tas ir paredz?ts t?du grumbu izl?dzin??anai, kuras radu??s musku?u sasprindzin??anas rezult?t?. „Botox” pav?jina vai paraliz? musku?u darbu, kuri rada konkr?t?s grumbas, vai ar? blo?? nervu sign?lus, k? rezult?t? muskuli vairs nav iesp?jams sasprindzin?t un t? rezult?t? grumbas vairs nav tik redzamas. „Botox” paral?tisk?s ietekmes d?? ar to nav iesp?jams izl?dzin?t grumbas ap muti, jo tas trauc?tu ??anu un run??anu, ar? m?mika vairs neb?tu dabiska. T?pat „Botox” nav efekt?vs pret t?d?m grumb?m, kuras ieg?tas saules rad?tu boj?jumu rezult?t?. P?c k?da laika „Botox” ietekme z?d un musku?os atjaunojas norm?l? darb?ba. Ar „Restylane” iesp?jams izl?dzin?t visas sejas grumbas, ar to iesp?jams nol?dzin?t gan grumbas ap muti, gan ar? acu ?r?jos kakti?us, ar to var aizpild?t vaigus un palielin?t l?pas. „Restylane” ies?cas ?das dzi??kajos sl??os un aizpilda grumbas , t?d?j?di liekot t?m izskat?ties glud?k?m. Laika gait? organisms no injic?t?s ?elejas att?r?s.

Proced?ras veik?ana

„Botox” tiek injic?ts bez anest?zijas, jo injekcijas ir tikpat k? nes?p?gas un dr?z?k rada ne?rt?bas saj?tu. Tom?r injekcijas rajon? iesp?jams izmantot anestez?jo?u kr?mu. Injekciju vietas vispirms tiek not?r?tas un tiek veiktas nelielas atz?mes. Tad ar smalku adatu „Botox” tiek ievad?ts muskul?, kur? rada konkr?to grumbu, ?is muskulis var nemaz neatrasties zem pa?as grumbas. „Botox” sast?v? eso?ais botul?ns piestiprin?s pie musku?u nervu galiem un kav? musku?a kontrakcijas.

Pirms un p?c proced?ras

Pirms proced?ras ar ?rstu j?p?rrun?, vai konkr?t?s probl?mas gad?jum? ?? proced?ra visp?r var l?dz?t. „Botox” vai „Restylane” nav efekt?vs c??? ar piln?gi vis?m grumb?m. To, vai no skaistuma injekcijas b?s k?ds labums, nosaka ?das veids un biezums, k? ar? grumbu dzi?ums. „Botox” injekcijas nedr?kst veikt, ja paciente ir gr?tniec?bas st?vokl? vai z?da b?rnu ar kr?ti. ?rsts ir j?inform? par savu medic?nisko v?sturi, j?past?sta par slim?b?m, par lieto?an? eso?ajiem medikamentiem un vitam?niem, par probl?m?m, kuras skar sejas nervus vai musku?us. „Botox” efekts ir redzams apm?ram 3-7 dienas p?c proced?ras veik?anas, ret?kos gad?jumos ar? p?c p?ris ned???m. Rezult?ti ir redzami 3 l?dz 4 m?ne?us, „Restylane” gad?jum? - 6 m?ne?us vai pat ilg?k. P?c tam proced?ru var atk?rtot. Proced?ru atk?rtojot, muskulis var piel?goties jeb k??t pl?n?ks, kas noz?m?, ka skaistuma injekciju rezult?ts k??st aizvien notur?g?ks. T?l?t p?c proced?ras dr?kst atgriezties pie norm?la dz?ves ritma. S?kum? gan var b?t galvass?pes un gripas simptomi, ta?u tie ir ?slaic?gi. Uz vietas, kur veiktas injekcijas, dr?kst likt meikapu, ta?u 48 stundas p?c proced?ras b?tu j?uzman?s ar intens?vu sejas berz??anu vai mas??anu. S?kum? ar? j?izvair?s no tie?a saules starojuma un ie?anas saun?.

Sejas kop?ana

S?kum? grumbas s?k rasties ap ac?m, kur ?da ir ?pa?i pl?na. Tas var notikt jau, s?kot no 20 gadu vecuma. 30 gadu vecum? sejas ?da s?k k??t saus?ka un nok?rties. Pamaz?m s?k izirt kolag?na un elast?na ??iedras, ?d? samazin?s ?dens saturs un pal?nin?s ??nu atjauno?an?s. ?das noveco?anos pa?trina ar? saules starojums. Ultravioletais starojums bie?i vien ir priek?laic?gu grumbu ra?an?s iemesls. P?r?k liels saules starojums (ar? sol?rijs) sausina ?du un ietekm? ?d? eso?o kolag?na un elast?na ??iedras. Ar? sm????ana ir faktors, kur? pa?trina ?das noveco?anos un veicina grumbu ra?anos. Sm????ana sausina ?du un sm????anas laik? veikt? sejas m?mika rada ap muti grumbas. Ar? uzacu rauk?ana, acu mieg?ana un nep?rtraukta smie?an?s rada specifiskas grumbas. Katru reizi, kad tiek izmantoti k?di sejas musku?i, zem ?das rodas rieva vai vaga, ?dai novecojot, muskulis zaud? savu elast?bu un tas vairs neatgrie?as norm?laj? st?vokl?, bet gan ?das virsm? rada palieko?u grumbu. Priek?roku ir v?rts dot t?diem pretnoveco?anas kr?miem, kuri, piem?ram, satur retinolu, alfa-hidroksisk?bi, koenz?mu Q10, vara pept?dus, vitam?nu C, t?jas ekstraktu. Otrs pretgrumbu l?dzeklis, kur? iesp?jams sniedz ?tr?ku rezult?tu, ir da??das ?du atjaunojo?as proced?ras, piem?ram, ??miskais p?lings, mikro p?lings, mikro sl?p??ana, l?zera sl?p??ana u.t.t. Ar ?o proced?ru pal?dz?bu grumbas ir iesp?jams nedaudz izl?dzin?t un sejas ?du padar?t svaig?ku un spo??ku. No grumb?m pal?dz atbr?voties ar? sejas ?das nostiep?anas oper?cija, p?c kuras ir gar? atvese?o?an?s periods, ta?u rezult?ti ir ilgsto?i.

Bookmark and Share